مستند مصاحبه، جذب، بکارگماری و ترک کار

مستند مصاحبه، جذب، بکارگماری و ترک کار، این مستند شامل دستورالعمل استخدام، جذب و بکارگماری و فرآیند ترک کار از سازمان می باشد، با تهیه این مستند می توانید رویه استخدام و جذب سازمان خود را تحت کنترل دربیاوردید.این مستند شامل دستورالعمل و فرم های مورد نیاز می باشند شما می توانید برای مشاهده نمونه فایل..


تمامی حقوق این سایت متعلق به آی بی سرویس می باشد.