تدوین شرح شغل و شایستگی مشاغل

این فرآیند شامل خدمات ذیل برای هر شغل مورد درخواست می باشد:بررسی و شناخت سازمان،مطالعه مستندات منابع انسانی سازمان،مصاحبه با سرپرست و استخراج شایستگی ها،مصاحبه با شاغل/ شاغلین شغل،تهیه پیش نویس و ارائه به مدییت جهت دریافت نقطه نظرات،تدوین شرح شغل و شایستگی ها،..

تدوین نقشه فرآیندی توسعه منابع انسانی

تدوین نقشه فرایندی توسعه منابع انسانی مدلی است که به سازمان و کسب و کار کمک می تماید تا نقشه راه توسعه و رشد منابع انسانی خود را مستند، ترسیم و بر مبنای آن ادامه مسیر دهد.بر این اساس تدوین نقشه فرآیندی توسعه منابع انسانی مبتنی بر چارچوب فرایندی مدیریت منابع انسانی مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا  ..

تدوین و اجرای ارزیابی عملکرد منابع انسانی

 ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان و اختصاص برنامه های آموزشی و انگیزشی برای آنها همواره یکی از دغدغه های سازمان ها بوده است، آی بی سرویس در این فرآیند خدمات ذیل را ارائه می دهد:بررسی سازمان،آشنایی با فرآیندهای اجرایی سازمان،مطالعه اسناد استراتژی سازمان،جلسه با مدیران ارشد جهت استخراج شاخص های..

غربالگری، مصاحبه و بکارگماری

 یکی از اصلی ترین دغدغه های کسب و کارها انتخاب افراد واجد شرایط، مصاحبه و بکارگماری ایشان می باشد. آی بی سرویس با استخراج شایستگی های مورد نظر کسب و کار اقدام به جمع آوری رزومه از افراد متخصص، انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی و تست های مورد نیاز کسب و کار می نماید و در نهایت 2 تا 3 گزینه مورد تائ..


تمامی حقوق این سایت متعلق به آی بی سرویس می باشد.